تبلیغات
پرورش زنبور عسل - لوك اروپایی - بیماری های زنبور عسل

لوك اروپایی - بیماری های زنبور عسل

نویسنده :. .
تاریخ:یکشنبه 12 شهریور 1391-03:02 ب.ظ

لوك اروپایی

مقدمه :

لوك اروپایی، تحت نامهای لوك خوش خیم ، لوك بدبو، لوك اسید عامل آلودگی منطقه ای شفیره های زنبوران عسل میباشد. حدت آن ، به تنهایی یا همراه با لوك آمریكایی، آنرا در گروه مشهور به بیماریهای واگیر جا داده است .
در سال 1904، هم زمان با کشت باسیلوس لاروا یك آلودگی دیگر در شفیره ها تشخیص داده شد كه علایمی مغایر با لوك آمریكایی داشت و بعنوان لوك اروپایی شناخته شد. با وجودیكه این بیماری به قاره اروپا محدود نبود.

عامل بیماری :

بر خلاف لوك آمریكایی، لوك اروپایی یك آلودگی است كه توسط باكتریهای گوناگون ایجاد میشود. مشهورترین عوامل عبارتند از:

ـ میكروب ملی سو كوكوس پلوتونیوس یا استرپتوكوكوس پلوتون:

بموجب تحقیقات وایت White ، مهمترین عامل ایجاد كننده بیماری است ، این میكرو ارگانیسم به شكل كوكسی یا دانه های تسبیح ، چند شكلی ، معمولاً بصورت كم و بیش گرد به قطر یك میكرون است.این میكروب گاهی بصورت تك تك و گاهی بصورت رشته یا دانه های تسبیح، ولی اغلب بصورت توده مشاهده میشود و گرم مثبت است. این میكروب هاگدار یا اسپور دار نمیشود ، لذا مقاومت آن محدود است، یك سال در شرایط خشكی و بیست و پنج روز در شرایط معمولی میتواند زندگی كند.
 

ـ میكروب باسیلوس آل ویی:

نقش این میكروب در سال 1885 بوسیله دو نفر به نامهای Cheshire و Chayne كه بیماری را بطور تجربی ایجاد كردند ، روشن گردید. كار آنها بعداً توسط محققان دیگر، Borchert و Timasec ،تایید گردید. این میكروب یك باسیل گرم مثبت به اندازه2 - 7× 8/0-2/1 میكرون میباشد و می تواند تولید اسپور نماید. این اسپور ها از اسپور های باسیلوس لاروا به مراتب بزرگتر و اضلاع موازی دارد. مقاومت آن كمتر و میتواند 30دقیقه در 100 درجه سانتی گراد مقاومت نماید.

میكروب آكروموباكتر اوریدیس :

یك باسیل گرم منفی ، كه تولید اسپور نمی نماید و میتواند به تنهایی یا با سایر عوامل پاتوژن ایجاد بیماری نماید. نسبت به سایر عوامل از اهمیت كمتری برخوردار است. میتواند مرگ لاروی را كه قبلاً آلوده شده ، تسریع نماید.

ـ میكروب استرپتوكوكوس فكالیس:

این باكتری اغلب همراه سایر اجرام آلوده كننده یا میكروبها مشاهده میشود ، در برخی موارد این باكتری شدیداً غالب است و همچنین میتواند علایم مشخص ایجاد نماید.

ـ میكروب باسیلوس لاتروسپروس:

این میكروب دارای یك اسپور جانبی میباشد . توانایی بیماریزایی آن مورد بحث است. انتقال تجربی جرم انجام و بیماری نیز ایجاد شده است.

 دخالت باكتریهای گوناگون در این بیماری هر كدام ایجاد بیماری لوك اروپای با علایم مشخص می نمایند. احتمال دخالت ویروس ها در ایجاد بیماری وجود دارد، اما تئوری دخالت یك ویروس معین مردود است. برخی موارد ویروس عامل لارو كیسه ای با استرپتوكوكوس فكالیس از عوامل ایجاد كننده لوك اروپایی می باشند، كه لاروها علایم مشخصه لوك اروپایی را نشان داده و میتوان حضور این ویروس را به میزان بالا تشخیص داد. همچنین در هنگام حمله ویروس فلجی حاد (APV )به زنبوران، كه به شفیره ها و زنبوران بالغ از طریق واروای ماده منتقل میشود، علایم معین لوك اروپایی دیده میشود. دخالت میكرو ارگانیسم های مختلف در ایجاد لوك اروپایی موجب ارایه تفسیر های مختلف توسط محققین شده است. گروهی تئوری وجود یك نوع لوك اروپایی را علی رغم وجود عوامل گوناگون ایجاد كننده بیماری پذیرفته اند. این نظریه می گوید كه علایم ثبت شده گوناگون مربوط به انواع اختصاصی بیماری نمیباشد.

گروهی با توجه به عامل یا عوامل ایجاد كننده و علایم مخصوص، بیماری خاصی را مطرح می نمایند.

·         لوك اروپایی معمولی با اجرام غالب استرپتوكوكوس پلوتون و باسیلوس آل ویی

·         لوك اروپایی حاد با جرم غالب باسیلوس آل ویی

·         لوك اروپایی مزمن با جرم غالب استرپتوكوكوس فكالیس .

عوامل مستعد كننده:

عامل مستعد كننده ای كه بطور عموم پذیرفته شده ضعف تغذیه ای است . در بعضی از مناطق معلوم شده كه وقتی كلنی های قوی با یك دوره بارندگی ، سرما یا خشكی طولانی مواجه می شوند كه در تأمین گرده اختلال ایجاد شود،  یا در بعضی از اوقات سال كه میزان گرده كاهش می یابد. بیماری ظهور می نماید. تضعیف كلنی به هر دلیل ،تغییرات جوی، اختلال در توازن گروههای جمعیتی كلنی ، وجود عوامل بیماری زای دیگر (واروا) ، در بروز بیماری میتواند اهمیت داشته باشد.

بیماریزایی :

در موقعیت بروز بیماری ، عامل از طریق مواد غذایی به لاروها منتقل و با رسیدن به روده میانی به شكل سریع تكثیر میشود. آلودگی محدود به روده بوده و منجر به سپتی سمی نمیشود. لارو در اثر محرومیت از غذا و رشد سایر باكتریها تلف میشود.

علایم :

بروز علایم لوك اروپایی در مرحله باز بودن شفیره ها ، در اغلب موارد تشخیص بیماری را آسان می نماید. شفیره ها موزاییك مانند و  بوی مخصوص دارد که كم و بیش قابل تشخیص و متفاوت با بوی لوك آمریكایی است. لاروها در كف حجره ها مشاهده میشوند. كم و بیش شكل و قطعه بندی خود را حفظ كرده اند ، ولی اغلب وضعیت غیر طبیعی دارند، به دیواره حجره چسبیده نیستند، كشدار نبوده ولی نرم میباشند و با لمس كردن به راحتی پاره میشوند. رنگ سفید صدفی خود را از دست داده ، سپس زرد و سرانجام قهوه ای میشوند. بعد از خشك شدن ، لارو ها به پلاك هایی تبدیل شده كه به سادگی از دیواره حجره جدا میشوند.

علایم فوق در زمانی كه استرپتوكوكوس پلوتون و باسیلوس آل ویی غالب باشد مشاهده میشود. ولی زمانی كه بیماری لوك مزمن یا شفیره های فاسد باشند، علایم تفاوت میكند.

لوك مزمن:

 گروهی از لاروها بعد از بسته شدن درب حجره ه، تلف میشوند. در ب حجره ها فرو رفته ، لاروها به رنگ بلوطی در آمده ، گاهی كشدار مثل لوك آمریكایی ،بدون اینكه بوی خاص استشمام شود. لاروها پس از خشك شدن بشكل پولك بلوطی تیره درآمده كه بسادگی قابل جدا شدن است و توسط زنبوران خارج میشود.

اپیدمیولوژی:

عامل آلوده كننده توسط مواد غذایی وارد روده میانی لارو می شود. هر سه نوع لارو به آلودگی حساس هستند. بیماری لاروهای جوان را مبتلا كرده و در مرحله بازبودن  شفیره ها آنها را مبتلا كرده و قبل از بسته شدن درب حجره تلف میشوند. نحوه انتقال آلودگی در سطح كلنی، شبیه لوك آمریكایی است ولی با شدت كمتر و چون لارو تلف شده كشدار نبوده و پلاك ها به دیواره حجره چسبیده نیستند ، پیشگیری بیماری توسط زنبوران نظافت گر سهل است.

تكثیر و توسعه بیماری در سطح زنبورستان و منطقه، به فاكتورهایی كه برای سایر بیماریها، مطرح است، بستگی دارد. بیماری معمولاً به چند كلنی یا زنبورستان محدود میشود، از یك زنبورستان به زنبورستان دیگر و از سالی به سالی تفاوت های زیادی در بیماری مشاهده میشود. اغلب عود بیماری در بهار رخ میدهد. و اغلب بطور خود بخود با مساعد شدن وضعیت غذایی و آب و هوایی بیماری ناپدید میشود. كاهش گرده روی فعالیت غدد هیپوفارنژیال و ماندیبولار زنبوران پرستار و در نتیجه ، بر روی ترشح ژله رویال از نظر كمی و كیفی اثر سوء داشته، لذا لاروهای جوان دچار نقص تغذیه ای میشوند. واروا یك عامل مستعد كننده لوك اروپایی است و با آتروفی یا تحلیل بردن غدد ترشح كننده ژله رویال باعث اختلال در فعالیت غدد شده و نتیجه اش بر روی لاروها همان نقص در تأمین گرده میباشد.

پیش بینی بیماری:

حدت لوك اروپایی به مراتب از لوك آمریكایی كمتر است به این دلیل كه از طرفی مقاومت عامل این بیماری از مقاومت اسپور باسیلوس لاروا كمتر است و از طرف دیگر مواد پاتوژن (لاروها، پولك ها) خیلی ساده تر توسط زنبوران نظافت گر حذف میشوند، چون نه چسبیده هستند و نه كشدار .

درمان:

درمان دارویی و همچنین پیشگیری از بروز آن شبیه لوك آمریكایی است ، مگر در آلودگی های خیلی شدید. نباید فراموش كرد كه لوك اروپایی وابسته به عامل تغذیه و آنهم اغلب به عامل آب و هوایی بستگی دارد. لذا از بین بردن كلنی آلوده بجز در موارد شدید ضرورتی ندارد ، ولی حذف كادرهای آلوده اجباری است.

برای درمان دارویی، آنتی بیوتیك اختصاصی لوك اروپایی (دی هیدرو استرپتومایسین) را بصورت یك گرم از ماده مؤثره در هر كلنی، در یك لیتر شربت 1 به 1 میتوان استفاده كرد، 3 بار به فاصله یك هفته تكرارشود.

 

 

 
داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 
cialisvbuy.com
چهارشنبه 28 شهریور 1397 03:13 ق.ظ

Nicely put. Kudos!
we use it cialis online store safe dosage for cialis cialis online nederland cialis great britain only best offers 100mg cialis when will generic cialis be available safe site to buy cialis online cheap cialis tadalafil 10 mg cialis tablets
http://viagrayosale.com/
پنجشنبه 15 شهریور 1397 07:08 ب.ظ

You've made your stand pretty clearly..
effetti del cialis cialis 10 doctissimo generic cialis soft gels where to buy cialis in ontario look here cialis order on line cialis wir preise rezeptfrei cialis apotheke buy online cialis 5mg cialis generika in deutschland kaufen bulk cialis
Buy viagra
سه شنبه 13 شهریور 1397 01:48 ب.ظ

Thanks. Quite a lot of stuff.

low price viagra pills where can i buy viagra online buy real viagra online cheap buy pharmaceutical viagra buy viagra 100mg generic sildenafil buy canadian viagra online buying viagra online from canada how to get viagra lowest price viagra
http://cialisky.com/
دوشنبه 12 شهریور 1397 11:16 ق.ظ

Cheers, I enjoy it!
how much does a cialis cost cialis tadalafil online cialis coupons printable cost of cialis cvs cialis y deporte generic cialis soft gels cialis 10mg prix pharmaci weblink price cialis cialis taglich cialis generika
http://cialisvonline.com/
یکشنبه 11 شهریور 1397 07:24 ب.ظ

Seriously a good deal of terrific information!
wow cialis tadalafil 100mg tadalafil 5mg cialis ahumada buy cialis cheap 10 mg cialis pills price each we use it 50 mg cialis dose we recommend cheapest cialis compare prices cialis uk cialis 5 mg para diabeticos canadian discount cialis
viabiovit.com/online-pharmacy-fast-delivery.html
سه شنبه 23 مرداد 1397 07:32 ق.ظ

Amazing a good deal of very good data!
viagra cheap online buy viagra from india online viagra without prescription buy viagra in china buying cheap viagra viagra buy viagra without consultation uk cheap viagra online uk buy original viagra online how to buy viagra safely online
buy cialis online usa
دوشنبه 22 مرداد 1397 11:09 ب.ظ

Awesome write ups, Thank you!
cialis side effects dangers prescription doctor cialis cialis 100mg suppliers cialis 5 mg para diabeticos can i take cialis and ecstasy when can i take another cialis we use it cialis online store click here take cialis buy cialis cialis 5 mg buy
Online cialis
دوشنبه 7 خرداد 1397 11:35 ق.ظ

Appreciate it, Numerous info.

buying brand cialis online cialis 50 mg soft tab click here to buy cialis viagra cialis levitra tadalafil tablets cialis coupons cialis 20 mg cost cialis professional yohimbe cuanto cuesta cialis yaho callus
Viagra 20mg
چهارشنبه 5 اردیبهشت 1397 07:43 ق.ظ

Terrific data, Many thanks.
buy viagra 25mg buying viagra online buy real viagra online uk how to buy viagra without seeing a doctor viagra where to buy order viagra without prescription online pharmacy order best place to buy generic viagra online buy cheap viagra online usa viagra pharmacy viagra buy viagra
Buy cialis online
شنبه 18 فروردین 1397 05:06 ب.ظ

Great posts. Regards!
cialis 100mg suppliers estudios de cialis genricos dosagem ideal cialis get cheap cialis comprar cialis navarr import cialis generic cialis tadalafil cialis 5 mg scheda tecnica where to buy cialis in ontario generic for cialis
Buy cialis
شنبه 4 فروردین 1397 09:30 ب.ظ

Thank you! I like it.
cialis australian price prezzo cialis a buon mercato brand cialis nl fast cialis online 200 cialis coupon usa cialis online we choice cialis pfizer india safe dosage for cialis brand cialis nl cialis authentique suisse
Cialis canada
پنجشنبه 2 فروردین 1397 10:34 ق.ظ

This is nicely expressed. .
we choice cialis uk recommended site cialis kanada cialis online holland cialis preise schweiz cialis coupon callus cialis tadalafil cialis venta a domicilio cialis with 2 days delivery cialis rezeptfrei sterreich
Free Nintendo
جمعه 24 آذر 1396 06:26 ب.ظ
من دوست داشتم همانطور که شما در اینجا دریافت خواهید کرد.
طرح جذاب است، موضوع نویسنده شما شیک است.
با این وجود، شما فرمان می دهید بی تردید بیش از آنچه که می خواهید بخرید
تحویل زیر ناخوشایند بدون شک می آیند
بیشتر از قبل سابق از دقیقا همان تقریبا اغلب در داخل
شما این افزایش را محافظت می کنید.
imvu hacks
پنجشنبه 9 آذر 1396 11:52 ب.ظ
من همیشه خواندن پست در مقالات خبری، اما در حال حاضر به عنوان خوانده شده
من از شبکه خبری استفاده میکنم، از همین حالا از شبکه خبری استفاده میکنم
محتوا، به لطف وب
Nintendo Switch Giveaway
سه شنبه 7 آذر 1396 07:20 ب.ظ
من فکر می کنم مدیر این صفحه وب در واقع کار به نفع وب سایت خود، به عنوان در اینجا هر
اطلاعات بر اساس اطلاعات با کیفیت است.
ask a psychic question
جمعه 12 آبان 1396 07:32 ب.ظ
من دوست داشتم همانطور که شما در اینجا دریافت می کنید انجام می شود.
طرح جذاب است، موضوع نویسنده شما شیک است.
با این وجود، شما فرمان دریافت بیش از حد عصبی که مایل به ارائه زیر است.
ناخودآگاه، بدون شک، دوباره بیشتر از قبل به دست می آید، دقیقا همین طور تقریبا خیلی زیاد است
اغلب در مورد شما این افزایش را محافظت می کنید.
best psychic medium
چهارشنبه 10 آبان 1396 08:34 ب.ظ
اوه خدای من! شخص بسیار معروف! متشکرم، با این حال من تجربه می کنم
مشکل با RSS شما. من نمی دانم چرا من نمی توانم به آن ملحق شوم.
آیا کسی دیگری می تواند مسائل مربوط به RSS را دریافت کند؟ هر شخصی
چه کسی می تواند جواب شما را بگوید؟

با تشکر!!
real psychics
سه شنبه 9 آبان 1396 04:55 ب.ظ
من دوست داشتم همانطور که شما در اینجا دریافت می کنید انجام می شود.
طرح ذوق، مواد تالیفی خود را شیک.
با این وجود، شما فرمان دریافت بیش از آن که شما مایل به تحویل است
زیر. ناخوشایند بدون شک به نظر می رسد قبلا دوباره از دقیقا همان تقریبا اغلب در داخل مورد
شما این افزایش را سپر می کنید
confidential std test
دوشنبه 20 شهریور 1396 03:20 ق.ظ
امروز، من با بچه های من به ساحل رفتم. من یک پوسته دریا پیدا کردم و داد
آن را به دختر 4 ساله من و گفت: "شما می توانید اقیانوس را بشنود اگر شما این را به گوش شما قرار داده است." او گذاشت
پوسته به گوش او و فریاد. یک خرچ خرچنگ در داخل وجود دارد
و آن گوش او را زد. او هرگز نمیخواهد برگردد! LoL من این را می دانم
کاملا موضوع نیست، اما مجبور شدم به کسی بگویم!
std clinics near me
دوشنبه 20 شهریور 1396 02:18 ق.ظ
امتیاز های با شکوه در مجموع، شما به سادگی یک آرم جدید خواننده را به دست آوردید.
چه چیزی ممکن است در مورد ارسالی که شما انجام دادید را نشان دهید
چند روز قبل؟ هر کدوم
cheap psychic readings
دوشنبه 20 شهریور 1396 01:37 ق.ظ
واقعا مهم نیست اگر کسی بعد از آن به دیگران اطلاع ندهد که آنها کمک خواهند کرد، بنابراین در اینجا اتفاق می افتد.
cheap phone psychic readings
یکشنبه 19 شهریور 1396 09:36 ب.ظ
سلام! این پست نمی تواند خیلی بهتر نوشته شود!
نگاهی به این مقاله به من همسایه قبلی من یادآوری می کند!
او به طور مداوم در مورد این صحبت کرد. من این اطلاعات را به او می فرستم
کاملا مطمئن است که او خواندن بزرگ را دارد.

من از شما برای به اشتراک گذاری قدردانی میکنم
std screening near me
شنبه 18 شهریور 1396 09:48 ب.ظ
سلام، من فکر می کنم این یک وب سایت عالی است. من آن را می کشم
؛) من قصد دارم یکبار دیگر دوباره از آنجایی که من آن را نشانه گذاری کرده ام.
پول و آزادی بزرگترین راه تغییر است، شاید شما باشید
غنی و همچنان به دیگران کمک می کند.
hack tokens for chaturbate
چهارشنبه 15 شهریور 1396 03:21 ق.ظ
بسیار! این یک مقاله فوق العاده عالی است. متشکرم برای تهیه این اطلاعات
What makes you grow taller during puberty?
دوشنبه 16 مرداد 1396 06:27 ق.ظ
When some one searches for his necessary thing, thus he/she wants to be
available that in detail, so that thing is maintained over here.
Foot Pain
شنبه 14 مرداد 1396 03:38 ق.ظ
Hello to all, it's actually a good for me to visit this web site,
it consists of priceless Information.
toniamakler.jimdo.com
جمعه 6 مرداد 1396 10:27 ب.ظ
What's up, I desire to subscribe for this web site to obtain latest updates,
therefore where can i do it please help out.
std clinics near me
دوشنبه 5 تیر 1396 04:25 ب.ظ
چلیپا از خود نوشتن در حالی که صدایی دلنشین در آغاز آیا واقعا نشستن خوب با من پس از برخی از زمان.
جایی درون جملات شما در واقع موفق به من مؤمن اما فقط برای while.
من با این حال کردم مشکل خود را با فراز در مفروضات و شما خواهد
را خوب به کمک پر همه کسانی معافیت.

که شما که می توانید انجام من می قطعا
بود تحت تاثیر قرار داد.
Francine
یکشنبه 24 اردیبهشت 1396 07:43 ب.ظ
I'm really enjoying the design and layout of your website.
It's a very easy on the eyes which makes it much more enjoyable for me to come here and visit
more often. Did you hire out a designer to create your theme?
Outstanding work!
manicure
سه شنبه 15 فروردین 1396 05:06 ب.ظ
I really like what you guys are usually up
too. This type of clever work and reporting! Keep up the
amazing works guys I've added you guys to blogroll.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


نمایش نظرات 1 تا 30


Admin Logo
themebox Logo